Zawody „Dni Ostrołęki” rok 2014 – Regulamin

Regulamin zawodów

„Dni Ostrołęki”

Zawody odbywają się w ramach dorocznych Dni Ostrołęki i są imprezą towarzyszącą, organizowaną pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki przy współudziale Muzeum Kultury Kurpiowskiej.

 1. Organizator  zawodów

– Radioklub SP5KVW „BAZA” w Ostrołęce

Do udziału w zawodach zapraszamy wszystkie stacje indywidualne, klubowe oraz zagraniczne nadawcze i nasłuchowe.

 1. Cel

Celem zawodów jest :

–  promocja Dni Ostrołęki i Miasta Ostrołęki

–  aktywacja krótkofalowców z rejonu Kurpiowszczyzny

– doskonalenie technik operatorskich oraz sprawdzian sprawności instalacji antenowych poszczególnych stacji

–  aktywizacja najmłodszych stażem krótkofalowców

 1. Termin zawodów

Trzecia sobota maja od godz. 16.00 do 18.00 czasu UTC (18.00 – 20.00 czasu lokalnego).  W 2014 roku:  24 maja

Obowiązuje QRT 5 minut przed i po zawodach.

 1. Pasmo i emisje

3,5 MHz ( 80m ) zgodnie z następującym  band planem. (CW: 3530-3560 kHz; SSB: 3700-3760 kHz). Łączności mieszanych (cross-mode) nie zalicza się.

 1. Łączności

Każda stacja może w danej chwili emitować tylko jeden sygnał (na CW lub SSB).

Nie dopuszcza się używania więcej niż jednego, WŁASNEGO znaku wywoławczego, mimo że stacja posiada ważne pozwolenia na znak podstawowy i kontestowy lub okolicznościowy.

Można nawiązać dwie łączności ( 2 QSO ) z tą samą stacją – jedną na CW i jedną na SSB.

Łączności muszą być logowane w czasie wg standardu UTC.

Najwyższa dopuszczalna moc jaką można pracować w trakcie zawodów to 100W.

Podczas trwania zawodów używanie telefonów, radiotelefonów, komunikatorów internetowych, itp.  środków do aranżowania łączności jest niedozwolone

 1. Wywołanie w zawodach

Emisja CW:  TEST OKA

Emisja SSB:  WYWOŁANIE  W  ZAWODACH  „DNI OSTROŁĘKI”

 1. Wymiana raportów

Uczestnicy zawodów wymieniają numery kontrolne złożone z raportu, numeru łączności oraz skrótu powiatu (np. SSB: 59 001OG, CW: 599 001OG) .

Obowiązują  oznaczenia  powiatów wg.   http://sppa.pzk.org.pl/

Stacje zagraniczne nadają: raport , numer łączności oraz litery XX (np. SSB: 59 001XX, CW: 599 001XX)

Stacja organizatora „SP5KVW” pod znakiem „SN0BEM”  oraz  członkowie „SP5KVW” nadają raport oraz skrót OKA (np. SSB: 59 OKA, CW: 599 OKA)

Obowiązuje ciągła numeracja łączności niezależnie od emisji.

 1. Nasłuchy w zawodach

Nasłuchowcy muszą poprawnie odebrać znaki i grupy kontrolne od obu korespondentów.

 1. Punktacja

Emisja SSB:

Za łączność ze stacją organizatora „SP5KVW” pod znakiem „SN0BEM” – 5 pkt

Za łączność z członkiem klubu „SP5KVW”  – 3 pkt

Za łączność ze stacją spoza klubu organizatora oraz  zagraniczną – 1 pkt

Emisja CW:

Za łączność ze stacją organizatora „SP5KVW” pod znakiem „SN0BEM” – 10 pkt

Za łączność z członkiem klubu „SP5KVW”  – 6 pkt

Za łączność ze stacją spoza klubu organizatora oraz  zagraniczną – 2 pkt

Dodatkowo za łączność ze stacją „SP5KVW” pod znakiem „SN0BEM”  lub z członkiem klubu „SP5KVW” na SSB i CW bonus w postaci 5 pkt za każdą stację.

Punktowane są tylko bezbłędne QSO.

Rozbieżność czasu nie może przekroczyć 3 min

Łączność ze stacją, która nie przesłała dziennika nie zostanie zaliczona

Wynik końcowy: suma zdobytych punktów.

Wyniku można nie obliczać samodzielnie, ponieważ wykona to komputerowy program sprawdzający.

 1. Klasyfikacja

A – Stacje indywidualne i klubowe CW
B – Stacje indywidualne i klubowe SSB
C – Stacje indywidualne i klubowe CW i SSB (MIX)
D – Stacje indywidualne ( młodzicy ) o licencji wydanej max. 2 lata wstecz „ROOKIE” – kategoria „open” (CW lub SSB lub CW+SSB)
E – Stacje nasłuchowe (SWL)

Stacja uczestnicząca w zawodach może być sklasyfikowana tylko w jednej grupie.

Klasyfikowane będą stacje które przeprowadza minimum 5 QSO.

W przypadku mniejszej liczby łączności lub przesłania logu po terminie logi będą użyte do kontroli – checklog.

Stacje organizatora nie będą klasyfikowane.

Do punktacji nie zalicza się łączności obu stacjom, gdy:

– różnica czasu przekracza 3 minuty, źle odebrano znak korespondenta lub grupę kontrolną,

– brak logu korespondenta,

– znak korespondenta występuje w mniej niż 5 logach.

 1. Nagrody

Za zajęcie I-go miejsca w każdej kategorii – puchar ufundowany przez Prezydenta Miasta Ostrołęki.

Za zajęcie I, II, III-ego miejsca w każdej klasyfikacji – dyplom.

Za udział w zawodach wszystkim uczestnikom przyznane będą do pobrania ze strony  www.asrz.plindywidualne eCertyfikaty Udziału.

Wśród sklasyfikowanych uczestników, którzy przeprowadzą co najmniej 10 QSO i umieszcza swój adres pocztowy w logu rozlosowane zostaną upominki (nagrody rzeczowe) ufundowane przez sponsorów.

Wszystkie nagrody zostaną wysłane na adres podany w logu.

Aktualna lista nagród i sponsorów zamieszczona będzie na stronie internetowej klubu SP5KVW.

 1. Dzienniki – e-logi

Dzienniki zawodów należy przesłać w terminie do 2 dni ( 48 godzin ) po zakończeniu zawodów tylko i wyłącznie w formie elektronicznej w postaci pliku cabrillo za pośrednictwem ROBOTA na stronie: www.asrz.pl. Należy się Zarejestrować na stronie, następnie Zalogować, w razie wątpliwości zapoznać z instrukcją obsługi ROBOTA (klikając: „Pomoc”) po czym można przesłać poprawnie wypełniony log.

Uwagi

– Linia „CONTEST” nagłówka pliku cabrillo powinna zawierać nazwę:  DNI_OSTROLEKI

– Obowiązują wyłącznie logi wg standardu Cabrillo (np. so5max.cbr lub dla stacji „łamanych” np. sp5kvw/5 – sp5kvw_5.cbr). Przed załadowaniem logu, należy zwrócić baczną uwagę na wygenerowany nagłówek i wszystkie zapisy poszczególnych łączności (można sprawdzić log przy pomocy ROBOTA klikając: „Testuj LOG”). Następnie „Wrzuć LOG” do systemu rozliczającego zawody. Logi stacji terenowych np. /p, /m, /9 – przesyłamy z konta „znaku głównego”.

– Potwierdzenie przyjęcia logu jest natychmiastowe i potwierdzone specjalnym komunikatem.

– W przypadku zauważenia błędów, log można załadować powtórnie. Do obliczeń system pobiera ostatni log.

W temacie listu należy podać tylko swój znak wywoławczy.

W wyjątkowym przypadku tj. awarii systemu obsługi logów organizatorzy dopuszczają przyjęcie logu wysłanego pod adres: sp5kvw@gmail.com

Wykaz dzienników otrzymanych oraz wyniki zawodów zostaną opublikowane na stronie internetowej klubu SP5KVW:  http://www.sp5kvw.com

 1. Rozliczenie zawodów

Zawody zostaną rozliczone w terminie 7 dni.

Wyniki ukażą się w mediach krótkofalarskich i na stronie internetowej klubu SP5KVW.

Ewentualne reklamacje mogą dotyczyć tylko niezgodności w obliczeniu punktów przez ASRZ (nie mogą dotyczyć błędów operatorskich zawartych w przesłanych logach) i będą przyjmowane w ciągu  24 godzin od chwili publikacji Wstępnych wyników na portalu ASRZ ( www.asrz.pl ). Po tym okresie opublikowane wyniki zawodów uznaje się za Oficjalne i nie podlegające zaskarżeniu.

Ważne!

Po publikacji wyników nie są już przyjmowane logi, a w tych już przesłanych nie ma możliwości dokonywania żadnych poprawek.

 1. Dyskwalifikacja
  Za rażące naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uczestnik zostaje zdyskwalifikowany. Powodem dyskwalifikacji może być także niesportowe zachowanie zgłoszone przez upoważnionych operatorów monitorujących przebieg zawodów. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje Komisja Zawodów po wyjaśnieniu wszystkich okoliczności.

Zdyskwalifikowany zawodnik zostaje na dwa lata odsunięty od wszelkich nagród przyznawanych w ramach imprez organizowanych przez SP5KVW.

 1. Uwagi końcowe

Opinie i sugestie co do funkcjonowania  ROBOTA przyjmującego logi oraz „Automatycznego Systemu Rozliczania Zawodów” należy kierować na adres: sp8wqx@o2.pl

Organizator nie odpowiada za żadne szkody powstałe w związku z przygotowaniami do zawodów, jak i samym w nich udziałem.

 Decyzje Organizatora zawodów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

 1. Pomoc

Każdy operator, uczestnik zawodów może liczyć na wszechstronną pomoc ze strony organizatorów.

Z wszelkimi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi interpretacji regulaminu oraz problemami z „WRZUCENIEM LOGU” można się zwracać pisząc na adres: so5max@o2.pl

 1. Komisja zawodów

Wojciech Załuska      – SP5MXZ

Maciej Białobrzewski – SO5MAX

Tadeusz Lis                – SP5MXT

 1. Programy do zawodów

Zaleca się stosowanie logów elektronicznych,

m. in. program SP7DQR – http://www.sp7dqr.waw.pl/index_pl.html

Zalecany format cabrillo:

CONTEST: DNI_OSTROLEKI

CALLSIGN: SN0BEM

CATEGORY: C

CLUB: sp5kvw

OPERATORS: so5max

EMAIL: sp5kvw@gmail.com

NAME: sp5kvw

ADDRESS: Króla Jana Kazimierza 1

ADDRESS: 07-410 Ostrołęka, Poland

CREATED-BY: DQR_Log v. 3.2.5 – (c) SP7DQR

SOAPBOX:

QSO:  3500 PH 2013-08-17 1500 SN0BEM        59         OKA   SP1MGM          59          002ZE

QSO:  3500 PH 2013-08-17 1501 SN0BEM        59         OKA   SQ9OUM          59          002YT

QSO:  3500 PH 2013-08-17 1502 SN0BEM        59         OKA   SQ7RJH           59          002OH

QSO:  3500 PH 2013-08-17 1502 SN0BEM        59         OKA   DL8UAA           59          003XX

QSO:  3500 PH 2013-08-17 1503 SN0BEM        59         OKA   SP4JCP           59          005LJ

ZAPRASZAMY  DO  WSPÓŁZAWODNICTWA