Regulamin Radioklubu „Baza” SP5KVW

1. Czym jest Radioklub „Baza”

Radioklub „Baza” zwany dalej Klubem jest organizacją radioamatorów – hobbystów, działających i zainteresowanych wykorzystywaniem fal radiowych w sposób przewidziany dla amatorskiej służby radiokomunikacyjnej oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi innych ogólnodostępnych pasm radiowych.

Klub używa znaków, symboli, logo i nazwy klubu w formie i w celach ustalonych przez Zebranie Członków, przegłosowane zwykłą większością głosów.

Klub opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.

Organem decyzyjnym Klubu jest demokratycznie wybrany Zarząd. Zarząd Klubu ze swojego grona wybiera osobę odpowiedzialną za reprezentowanie Klubu na zewnątrz.

 

2. Główne cele działalności

a) Integrowanie środowisk radiowych z terenu całej Polski.

b) Promowanie miasta Ostrołęki i regionu kurpiowszczyzny.

c) Aktywna praca operatorska na pasmach amatorskich oraz praca w zawodach krajowych i międzynarodowych pod przyznanym znakiem wywoławczym.

d) Wymiana doświadczeń i informacji w pracy na pasmach amatorskich i pozostałych częstotliwościach ogólnodostępnych.

e) politechnizacja młodzieży.

 

3. Klub realizuje swoje cele przez:

a)   zrzeszanie osób fizycznych zainteresowanych pracą na pasmach radiowych,

b)  reprezentowanie i obronę interesów członków Klubu wobec władz i innych organizacji,

c)   organizację i prowadzenie szkoleń, wykładów i okolicznościowych imprez z zakresu pracy i tematyki podejmowanej przez Klub,

d)  popieranie eksperymentów i innowacji technicznych w zakresie analogowych i cyfrowych konstrukcji urządzeń radiowych oraz systemów antenowych,

e)  współpracę z innymi klubami, organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach i zainteresowaniach,

f)   instalowanie i obsługę amatorskich urządzeń radiowych oraz systemów antenowych,

g)  współdziałanie z organami administracji państwowej w zakresie szkolenia i pomocy w tworzeniu amatorskiej łączności radiowej w sytuacjach kryzysowych,

h)  inne formy aktywności zaproponowane przez członków Klubu i Zarząd Klubu.

 

4. Struktura Klubu

Klub zrzesza sympatyków, kandydatów oraz członków.

Zarząd Klubu akceptuje operatorów upoważnionych do samodzielnej pracy spod znaku klubowego.

 

5. Członkostwo

a) Członkiem Klubu może zostać każda osoba, która ukończyła 18 rok życia oraz pozostaje członkiem STOWARZYSZENIA KRÓTKOFALOWCÓW I RADIOAMATORÓW ZIEMI KURPIOWSKIEJ zwanym dalej Stowarzyszeniem oraz wyrazi taką wolę poprzez złożenie na ręce sekretarza Klubu podpisanej własnoręcznie deklaracji członkowskiej.

b) Członek otrzymuje dostęp do dodatkowych działów i poddziałów (dostępnych wyłącznie dla członków) internetowego forum dyskusyjnego Klubu, gdzie zamieszczane są informacje o aktualnych działaniach Klubu, oraz podejmowane są dyskusje na tematy organizacyjne.

c) Na wniosek członka przydzielany będzie dostęp na poziomie użytkownika do systemu zdalnej obsługi radiostacji klubowej (pod warunkiem posiadania ważnego pozwolenia radiowego.

d) Członek akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu Klubu będzie skutkowało utratą członkostwa. Decyzję o pozbawieniu członkostwa i okresie w którym członkostwo nie będzie mogło być przywrócone będzie podejmował Zarząd na najbliższym posiedzeniu w terminie zgodnym z harmonogramem lub w sytuacjach pilnych powołanym w trybie pilnym.

e) Członkiem może zostać osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 lat i złożyła pisemną prośbę potwierdzoną przez prawnego opiekuna, po okresie stażu 6 m-cy, po akceptacji zarządu.

f) Członkostwo Klubu może mieć postać funkcyjną: 

 

  Operator: 

– posiada ważne pozwolenie radiowe; 

– osoba której wiedza i umiejętności operatorskie pozwalają na samodzielną pracę na stacji klubowej, oraz na prowadzenie szkoleń i nadzór nad pozostałymi członkami klubu; 

– posiada status członka zwyczajnego lub honorowego.

 

5.1. Charakterystyka rodzajów Członkostwa:

a)     zwyczajny,

b)     wspierający,

c)     honorowy.

 

Ad. a) Członek Zwyczajny: osoba wyrażająca chęć przystąpienia do Klubu , zaakceptowana przez Zarząd Klubu .

– posiada ważne pozwolenie radiowe lub licencję nasłuchowca; 

– czynnie wspiera działalność Klubu własną pracą, pomocą organizacyjną lub prawną;

Ad. b) Członek Wspierający: osoba fizyczna wspierająca działalność Klubu z zewnątrz.

– osoba fizyczna która poprzez swoje działania lub wsparcie, w sposób wyjątkowy zasłużyła się dla Klubu, zasłużona dla propagowania idei radioamatorskiej;

Ad. c) Członek Honorowy: osoba w szczególny sposób zasłużona dla działalności i rozwoju Klubu.

– członkostwo honorowe zostaje nadane jednomyślnie w głosowaniu jawnym zarządu Klubu, obecnych na zebraniu podczas którego jest rozpatrywany wniosek. 

 

Sympatyk

– osoba która identyfikuje się z Klubem i w miarę swoich możliwości wspiera jego działalność;

– status Sympatyka Klubu ma postać nieformalną.

 

Kandydat: sympatyk zgłaszający pisemną chęć przystąpienia do Klubu, w okresie 6 m-cy stażu

 

6. Obowiązki członków Klubu: 

a)  godnie reprezentować Klub w działalności krótkofalarskiej i poza nią; 

b)  w miarę swoich możliwości czynnie współuczestniczyć w działalności Klubu, wnosząc własną pracę i/lub inne zasoby w ich realizację;

c)   dbać o sprzęt, wyposażenie i pomieszczenie klubowe. 

d)  Przestrzegać „kodeks krótkofalowca”

 

7. Prawa członków Klubu: 

a)  uczestniczyć w spotkaniach, pracach i akcjach prowadzonych przez Klub; 

b)  brać udział we wszystkich formach aktywności Klubu i korzystać z jego dorobku wspólnego; 

c)   korzystać z informacji, urządzeń i obsługi organizacyjnej przeznaczonych dla członków Klubu. 

d)  kształtować Klub lub przez pracę na jego rzecz oraz realizację własnych inicjatyw zaakceptowanych przez zarząd;

e)  nosić barwy klubowe w postaci emblematów lub ubioru oraz wykorzystywać logo Klubu

 

8. Rozwiązanie członkostwa

Członek Klubu zostanie skreślony z listy członkowskiej w przypadku: 

a) działania przynoszącego szkodę Klubowi,

b) naruszenia ogólnie przyjętych zasad dobrego współżycia, 

c) nieetycznego zachowania na pasmach czy też w środowisku krótkofalarskim,

d) utraty członkostwa w Stowarzyszeniu Krótkofalowców i Radioamatorów Ziemi Kurpiowskiej ( nie dotyczy członków niepełnoletnich ),

e) rezygnacji na piśmie z członkostwa w Klubie.

 

Decyzję o skreśleniu z listy klubowej podejmuje Zarząd Klubu w głosowaniu niejawnym na podstawie większości głosów po zbadaniu sprawy.

 

Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Klubu w dn. 29.11.2015r, wchodzi w życie z dniem 01.01.2016r.

Deklaracja : Deklaracja-członka-SP5KVW